Oferta

Badania i regulowania stanu prawnego nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacja znaków granicznych;
 • rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości;
 • badania ksiąg wieczystych.
Mapy tradycyjne i cyfrowe:
 • sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych;
 • zasadnicze;
 • jednostkowe.
Geodezyjna obsługa inwestycji
 • tyczenie budynków i budowli;
 • tyczenie dla robót ziemnych;
 • obliczanie mas ziemnych;
 • niwelacje terenu;
 • zakładanie reperów roboczych;
 • pomiary kontrolne;
 • pomiary powykonawcze;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonwcza budowli i urządzeń podziemnych;
 • obsługa geodezyjna budowy.
Ponadtto
 • pomiary powierzchni zasiewów i upraw;
 • pomiary inwentaryzacyjne studni, budowli itp.
 • badania i przygotowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-budowlanej.